Giam Doc Nong Truong

Giam Doc Nong Truong

Work Location: Kieng Giang

Job type: Full-Time

Posted: 04-12-2017

Salary: 30 - 35 VND / Annually

Job Description

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh, quản lý điều hành dự án Nông trường rau sạch khi được Tổng Giám đốc phê duyệt.

- Chịu trách nhiệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh của dự án.

- Nắm vững, cập nhật thông tin, xây dựng và kiểm soát quy định về trồng trọt theo tiêu chuẩn quốc tế được áp dụng.

- Chủ động nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và thực hiện các kế hoạch phát triển của dự án.

- Xây dựng định mức công việc và chi phí cho từng mô hình tổ chức, mô hình cây trồng, công nghệ cân đối với sản phẩm, quy mô dự án. - Có khả năng huy động nguồn nhân lực cần thiết để tiến hành thực hiện dự án.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược phát triển dự án.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban lãnh đạo

Job Requirements

- Kỹ sư Nông nghiệp (Khoa học cây trồng, Công nghệ Sinh học, Bảo vệ Thực vật, Giống…)

- Liêm chính, trung thực; Thái độ làm việc chuyên nghiệp, Tuân thủ và trách nhiệm cao trong công việc.

- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương tự 03 năm trở lên; có ít nhất 5 năm làm trong ngành sản xuất nông nghiệp.

- Có kỹ năng Kiểm soát hệ thống sản xuất đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật và các công nghệ áp dụng theo tiêu chuẩn quốc tế. - Kỹ năng phân tích, tổ chức và xây dựng đội ngũ.

- Có kỹ năng quản lý, phân công và giám sát công việc. Có khả năng lập kế hoạch và triển khai công việc theo kế hoạch.

- Có thể tự tổ chức, triển khai và quản lý công việc với mức giám sát/hướng dẫn.

- Kĩ năng tin học văn phòng

Jobs You May Be Interested

APPLY RESUME

Please complete some field in below. Thank you !

Sign In

Choose one of the following sign in methods.