Learning & Organization Development Manager

Learning & Organization Development Manager

Work Location: Ho Chi Minh

Job type: Full-Time

Posted: 14-08-2018

Salary: 2,000 - 2,500 USD / Monthly

Email: minh.phan@40hrs.vn

Job Description

 • Chức năng: Quản lý Đào tạo
 • Nghiên cứu và xác định nhu cầu đào tạo của đội ngũ nhân viên
 • Tham vấn cho Giám đốc các bộ phận về nhu cầu đào tạo ngắn hạn & dài hạn của bộ phận
 • Lên kế hoạch & hoạch định ngân sách đào tạo của Công ty dựa trên nghiên cứu về nhu cầu đào tạo thực tế cũng
 • như nhu cầu đề xuất bởi các phòng ban
 • Tìm kiếm, tổ chức và triển khai các giải pháp đào tạo phù hợp với nhân viên.
 • Nghiên cứu và sáng tạo các phương tiện đào tạo mới
 • Theo dõi và xây dựng báo cáo về hiệu quả đào tạo, báo cáo về lộ trình đào tạo và phát triển của nhân viên
 • Tham gia trực tiếp đứng lớp đào tạo một số khóa học khi cần thiết
 • Chức năng : Đánh giá nguôn nhân lưc
 • Xây dựng và cập nhật các cơ cấu nhân sự chuẩn, danh mục và bản đô công việc, và hệ thống mô tả công việc
 • Xây dựng và cập nhật hệ thống năng lực tổ chức tương ứng với các công cụ quản ly nhân sự và đào tạo liên quan
 • Xây dựng , cập nhật các quy trình, công cụ đánh giá năng lực (kiến thức, ky năng chuyên môn, thái độ) & đánh giá kết quả công việc
 • Phát triển các phương pháp đánh giá và công cụ đánh giá phong cách hành vi quản ly (áp dụng cho cấp quản lý trở lên).
 • Tổ chức thực hiện phỏng vấn đánh giá hàng năm : hướng dẫn cách thực hiện và phối hơp với Phụ trách Thu nhập-
 • Ưu đãi để lên lịch trình thực hiện, hoàn thiện biểu mẫu, hệ thống tiêu chi đánh giá, phân tich & tổng hợp kết quả phỏng vấn đánh giá.
 • Chức năng : Kê hoạch nguôn nhân lưc
 • Phối hợp với các đơn vị, phòng ban, phụ trách tuyển dụng để xác định các kế hoạch nguôn nhân lực định kỳ hoặc đột xuất :
 • hướng dẫn và theo doi thực hiện xác định nguôn nhân lực chủ chốt hiện tại theo hệ thống nhóm nghề nghiệp và hệ thống năng lực tổ chức của tưng bộ phận/ đơn vị
 • Hướng dẫn và theo doi việc xác định và thực hiện mô hình phát triển tổ chức của bộ phận, nhu cầu nguôn nhân lực theo hệ thống năng lực tổ chức tương ứng
 • Hướng dẫn và xây dựng cơ cấu nhân sự kế cận và theo doi chương trình thực hiện
 • Xây dựng quy trình, quản ly dữ liệu nguôn nhân lực chủ chốt, phân tich, và lập báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về các kế hoạch nguôn nhân lực
 • Chức năng : Quản lý nghề nghiệp
 • Cùng với phụ trách Tuyển dụng, lập kế hoạch luân chuyển nghề nghiệp dựa trên dữ liệu về nguôn nhân lực chủ chốt, nhu cầu luân chuyển của người lao động và nhu cầu nguôn lao động của các bộ phận, xây dựng quy trình thăng tiến thuyên chuyển nội bộ- Xây dựng lộ trình thăng tiến nghề nghiệp, cập nhật và theo doi việc thực hiện lộ trình hòa nhập nghề và các lộ trình đào tạo cho người lao động tuyển mới và người lao động luân chuyển nội bộ.
 • Phối hợp với phụ trách Lương thưởng và phuc lợi xây dựng chinh sách, chế độ đãi ngộ … theo chủ trương chinh sách quản ly và phát triển nguôn nhân lực
 • Chức năng: Quản ly các công cụ truyền thông nội bộ, kết nối và định hướng các bộ phận hoạt động theo văn hóa và triết ly của tổ chức.
 • Chức năng : Quản lý đội nhom và các nhiệm vu khác
 • Tổ chức, phân công công việc hàng ngày cho đội ngũ cấp dưới và theo doi thực hiện
 • Đào tạo, hướng dẫn nhân viên, đánh giá và xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp cho nhân viên và kế hoạch kế nhiệm cho bộ phận
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Phu trách trực tiếp
 • Các nhiệm vu khác theo yêu cầu công việc và theo phân công của quản lý các cấp

Job Requirements

 

 • Mandatory: Tốt nghiệp Đại học trở lên
 • Mandatory: ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự tại các tổ chức trên 1,000 nhân viên
 • Kiến thức & kỹ năng chuyên môn (Knowledge & Skill set):
 • Bắt buộc (Mandatory):
 • kiến thức tổng hợp về quản lý nhân sự, chuyên sâu về đào tạo, kế hoạch nhân sự và phát triển nguồn
 • nhân lực, các công cụ đánh giá, quản ly đào tạo, xây dựng và quản ly hệ thống năng lực
 • Kỹ năng đào tạo, tư vấn
 • Kỹ năng giao tiếp và phối hợp
 • Kỹ năng lãnh đạo
 • Khả năng cần có cho công việc (Job attributes):
 • Khả năng chịu áp lực cao
 • Khả năng làm việc độc lập
 • Khả năng tự thúc đẩy bản thân

SUBMIT RESUME

Just fill out the short form below. Thank you!

Sign In

Choose one of the following sign in methods.