Production Leader

Production Leader

Work Location: Ho Chi Minh

Job type: Full-Time

Posted: 05-04-2019

Salary: Negotiate

Email: hoangyen.nguyen@40hrs.vn

Job Description

Điều hành và phối hợp với các hoạt động sản suất hằng ngày của dự án.

Tiếp nhận và triển khai kế hoạch sản xuất. 

Tổ chức phân công giao việc hằng ngày cho các nhân viên đảm bảo đúng tiến độ sản xuất, yêu cầu chất lượng. 

Quản lý toàn bộ máy móc, dụng cụ, vật tư, thành phẩm, bán thành phẩm, hàng hóa trong dự án

Operating and coordinating with the daily manufacturing activities of groups or a project. 

Receiving and implement the production plan. 

Daily organize and assign the work to the employees of the groups to ensure the manufacturing schedule, quality requirements. 

Being responsible for machines, equipment, material, WIP and finished products of assigned project.

Chịu trách nhiệm về kỹ thuật đối với sản phẩm nhằm bảo đảm cho hoạt động thường xuyên và ổn định của quá trình sản xuất.

Being responsible for all technical matters of products in order to maintain the smoothness, and stabilization of the production.

Thực hiện nhiệm vụ quản lý quy trình công nghệ của sản phẩm( quy trình lắp ráp, định mức kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn lao động, chất lượng sản phẩm...)

Managing manufacturing technology process of products (Assembly process, BOM, technical specifications, safety, and quality of product…)

Tham gia thực hiện và đề xuất các giải pháp công nghệ, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động và tạo ra sản phẩm có chất lượng đáp ứng yêu cầu khách hàng

Propose and implement manufacturing technologic solution, technical improvements to improve the productivity and the quality of products that meet customer requirements.

Phát triển công tác đào tạo, biên soạn tài liệu, cung cấp bài giảng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề cho các thành viên sản xuất thuộc chuyên ngành kỹ thuật đảm nhiệm.

Developing manufacturing training program, compiling training materials, and providing training to manufacturing members to improve their competences and skills in the responsible area.

Đặt mục tiêu sản xuất hàng ngày và kế hoạch cho nhóm

Set daily manufacturing goals and plans to the group

Phân công, giao việc hàng ngày cho các nhóm trong dự án đảm bảo sử dụng tối ưu máy móc và nhân công

Assigning and managing workload of the team in order to optimize machines and labor.

Giám sát hoạt động hàng ngày của nhóm để đảm bảo đầu ra của sản xuất theo quá trình công nghệ, chất lượng và tiến độ.

Monitoring the team activities to assure the outcome follow strictly manufacturing process, response to quality requirement and schedule.

Quản lý toàn bộ máy móc, dụng cụ, trang thiết bị, vật tư, thành phẩm, bán thành phẩm, hàng hóa thuộc dự án sản xuất do mình phụ trách

Managing manufacturing equipment, tools, material, WIP and finished goods of assigned project

Nắm vững các quy định an toàn lao động, 5S, giám sát, đề nghị phương án cải tiến hoặc đình chỉ đối với các hoạt động kỹ thuật trái với các quy định sản xuất, an toàn sản xuất hoặc yêu cầu kỹ thuật và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Understand safety and 5S regulation, monitoring, providing improved solution or stopping manufacturing activities which are violent to manufacturing regulations of safety or technical requirement and take personal responsibility for the decision.

Theo dõi hoạt động sản xuất và báo cáo

Track manufacturing activity and report

Tham gia xây dựng sản phẩm mẫu

Participate to prototype build phase.

Hỗ trợ bộ phận kế hoạch hoàn thành BOM

 

Job Requirements

1. Trình độ/ Education : 

Kỹ sư hệ chính quy chuyên ngành Điện- Điện Tử, Điện Hệ Thống, Cơ Điện Tử - Bachelor of Engineering in Electrical- Electronic, Electric System, Mechatronic

2. Kinh nghiệm/ Experience 

Có ít nhất 3 năm làm việc tiên tục trong lĩnh vực lắp ráp điện và ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm trưởng nhóm 

At least 3 year continuously in the same area of electrical assembly and at least 2 years’ experience as a Leader 

3. Kiến thức & Kỹ năng/ Knowledge & Skills 

Thành thạo với các dụng cụ đo điện (VOM, Ampere Kế, Volt Kế, Osiloscope) và các loại máy làm dây điện (cắt, tuốt, bấm đầy cốt …) 

Proficiency in using electric measurement tools (VOM, Ampere meter, Volt Meter, Oscilloscope), be able to operation cable making tools & equipment (cutter, tripper, crimper …) 

Có khả năng đọc, hiểu và phân tích sơ đồ hệ thống điện 

Be able to read, understand and analyze electrical system diagram 

Có khả năng tự nghiên cứu và lập qui trình kỹ thuật sản xuất tủ điện từ bản vẽ 

Capable to self-study and build assembly process for C-Box from diagram 

Có khả năng xác định cấu trúc công việc và phân chia nguyên vật liệu theo các cụm lắp ráp 

Be able to build the work breakdown structure and devide the parts according to the subassembly 

Có khả năng xây dựng phương pháp kiểm tra tủ điện sau khi lắp ráp (SOP, Checksheet) và tiến hành kiểm tra khi cấp nguồn. 

Be able to provide inspection method for C-Box (SOP, Checksheet) and proceed it. 

Có khả cập nhật và hoàn thiện BOM sau khi hoàn thành sản phẩm mẫu. 

Capable to update and complete BOM of product after prototype phase 

Có khả năng quản lý và điều hành hoạt động sản xuất của một nhóm hoặc một dự án 

Capable to manage and operate production activities of a group or a project 

Có khả truyền đạt thông tin, làm việc nhóm và báo cáo trung thực và đúng giờ 

Be able to communicate, teamwork and hosnetly report and on time 

Có khả năng giao tiếp tốt, đọc hiểu và thực hiện báo cáo bằng tiếng Anh. 

Able to communicating, reading and reporting in English

 

SUBMIT RESUME

Just fill out the short form below. Thank you!

Sign In

Choose one of the following sign in methods.