Quality Assurance Engineering

Quality Assurance Engineering

Work Location: Ho Chi Minh

Job type: Full-Time

Posted: 21-08-2020

Salary: Negotiate

Email: thanh.nguyen@40hrs.vn

Job Description

1.      Xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng cho mỗi dự án.
Build quality assurance plan for each project

-          Dựa trên tài liệu DFM hoặc thông tin dự án, xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng, đề xuất tới khách hàng để phê duyệt nếu cần thiết.
Base on DFM or project information, build quality assurance plan, propose this plan to customer for approval if necessary.

-          Triển khai kế hoạch đảm bảo chất lượng.
Explore the quality assurance plan.

-          Chuyển giao kế hoạch kiểm soát chất lượng cho nhóm Incoming/In Process.

            Transfer quality control plan to Incoming/In Process team.

2.      Làm việc với khách hàng để thống nhất tài liệu nghiệm thu thiết bị

Work with customer to build up buy-off document

-          Final Test / Outgoing check sheet (bao gồm kiểm tra các điều kiện chấp nhận tại nhà máy)

Final Test / Outgoing check sheet (includes Factory Acceptance Test)

-          Tiêu chuẩn chấp nhận sản phẩm
Product Acceptance Criteria

-          Kiểm tra các điều kiện chấp nhận tại khách hàng
Site Acceptance Test

3.      Phân tích lỗi và định kỳ báo cáo đến ban quản lý dựa trên phàn nàn của khách hàng và nội bộ. Thực hiện tiến trình phân tích, cải tiến và phòng ngừa sự tái phát của vấn đề.

Failure analysis and periodically reporting to Management regarding Customer and Internal complaints. Perform the analysis, driving improvements and prevention of recurrences.

4.      Xây dựng tài liệu chất lượng
Build Quality documentation

-          Nhận diện những NVL cần kiểm soát 100% tại công đoạn Incoming/In Process.
Define critical parts need to control quality 100% in Incoming/In Process.

-          Nhận diên những dụng cụ cần thiết cho việc kiểm soát chất lượng sản phẩm.
Define the necessary tools/Jig for product quality control.

-          Xác định cách nhận diện NCC cho các NVL quan trọng có từ 2 NCC trở lên.
Define how to identify suppliers for critical parts if there are more than 2 suppliers providing.

-          Thu thập các tài liệu MTTR/MTBF cho những NVL từ AME hoặc NCC.

Collect MTTR/MTBF data of critical parts from AME or vendor.

5.      Hỗ trợ cải tiến kỹ thuật
Technical support for improvement

-          Làm việc với AME cho các yêu cầu cần xem xét/Cải tiến.
Work with AME for any quality concern/implement requirement.

6.      Kiểm soát sự thay đổi
Change Management

-          Đảm bảo sản phẩm được sản xuất chính xác như Thiết kế/BOM trong sản xuất hàng loạt.
Assure product was built exactly with locked BOM/Design in MP phase.

-          Đảm bảo các thay đổi của thiết kế/OEM được kiểm soát trong sản xuất hàng loạt.

Keep tracking of all document or design/OEM were changed during MP.

7.      Kiểm soát Database trên SharePoint.
SharePoint/Sharedrive database control

-          Cập nhật/lưu giữ tất cả các records, thông tin sản xuất trên sharepoint/Sharedrive.
Update/Keep all record and production information on SharePoint/Share drive.

8.      Giải quyết và báo cáo vấn đề chất lượng sản phẩm không phù hợp.

Product Quality issue report & resolving

-          Chịu trách nhiệm cho việc giải quyết tất cả các vấn đề xuất hiện trong quá trình sản xuất cũng như lắp đặt tại nhà máy khách hàng.
Drive to resolve all issues be happened during manufacturing and bring up at customer site.

-          Báo cáo kết quả điều tra các vấn đề cho khách hàng.
Report to customer the result of issue investigating

9.      Material Review Board (MRB) Meeting

-          Chủ trì họp MRB hàng tuần
Lead MRB weekly meeting.

-          Theo dõi các hoạt động sau cuộc họp MRB

Monitor all activities after MRB.

10.  Họp chất lượng hàng tuần
Weekly quality meeting

-          Chủ trì họp chất lượng hàng tuần.
Lead weekly quality meeting

11.  Chịu trách nhiêm kiểm tra độ tin cậy của sản phẩm
In charge in reliability run testing

-          Xác định phạm vi và xây dựng tài liệu cho việc kiểm tra độ tin cậy sản phẩm
Define scope and build document of reliability running

-          Theo dõi việc kiểm tra và tình trạng của các hoạt động kiểm tra độ tin cậy của sản phẩm.
Observe the running and status of reliability run activities.

Job Requirements

1.      Trình độ/ Education:

·         Đại học Cơ khí/Cơ tự động, điện tử hoặc cao hơn

Mechanical/Mechatronics/Electronics engineer or higher

2.      Kinh nghiệm/ Experience

·         Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tượng tự

Minimum 3 years experiences in the same job.

·         Tối thiểu 26 tuổi

26 years old or above.

3.      Kiến thức & Kỹ năng/ Knowledge & Skills

·         Thành thạo với MS Offices

Can work with MS office software

·         Kiến thức về ISO9001cơ bản hoặc nâng cao

ISO9001 basic or higher.

·         Sử dụng tốt tiếng anh

English communication well

 

SUBMIT RESUME

Just fill out the short form below. Thank you!

Sign In

Choose one of the following sign in methods.