Retail Operations Manager

Retail Operations Manager

Work Location: Ho Chi Minh

Job type: Full-Time

Posted: 03-08-2018

Salary: Competitive

Email: duyen.tran@40hrs.vn

Job Description

·         Tuyển dụng và quản lý Nhân viên bán hàng để đạt được mục tiêu bán hàng.

Recruit and manage sales staff (Beauty Advisors-BA) to achieve sales target.

·         Đề xuất chương trình ưu đãi cạnh tranh, chương trình công nhận thành tích để thúc đẩy bán hàng và cải thiện hiệu suất bán hàng.

Propose competitive incentive program, recognition program to motivate sales and improve sales performance.

·         Thúc đẩy và đảm bảo hiệu suất bán lẻ.

Motivate and ensure retail sales team’s performance.

·         Báo cáo và phân tích tính hiệu quả của tất cả các chương trình ưu đãi hàng tháng.

Report and analyze the effectiveness of all incentives programs on monthly basis.

·         Giám sát và thực hiện chương trình tiếp thị và các hoạt động quảng cáo được xây dựng nhóm Tiếp Thị.

Supervise and execute marketing program and promotional activities formulated by Marketing team.

·         Đảm bảo việc vận hành bán lẻ phù hợp với hướng dẫn nhãn hiệu thông qua việc đảm bảo các cửa hàng, quầy kệ, dịch vụ khách hàng, bày trí bán hàng và các hoạt động khác.

Ensure retail excellence in accordance to brand guidelines through store fit out, customer service, visual merchandise and other operations.

·         Theo dõi hàng ngày với nhân viên bán hàng để đảm bảo đạt được mục tiêu theo ngày và theo tháng.

Daily follow up with sales staff to ensure target achievement by day and month to date.

·         Kiểm tra và xác nhận tiền hoa hồng / tiền thưởng hàng tháng của Nhân viên bán hàng.

Verify and confirm the monthly BA commission / incentive.

·         Giám sát lịch, ca làm việc và thực hiện công việc.

Monitor weekly staff duty roster and job performance.

·         Tham gia cuộc họp Nhân viên bán hàng hàng tháng, theo dõi mục tiêu doanh số và đề xuất kế hoạch hành động.

Attend weekly and monthly BA meeting, follow up target and propose action plan.

·         Tiến hành kiểm tra Cửa hàng thường xuyên và đảm bảo sự phát triển của Nhân viên bán hàng thông qua huấn luyện và đánh giá thường xuyên

Conduct regular counter visits and ensure the development of BAs through regular coaching and appraisals.

·         Thực hiện và theo dõi chương trình Quản lý quan hệ khách hàng (CRM).

Implement and follow up Customer Relationship Management (CRM) program.

·         Cập nhật và cung cấp Dữ liệu khách hàng đến Bô phận Nhãn hiệu và Tiếp thị.

Update and provide Customer Data to Marketing and Brand team.

·         Chủ động trong các hoạt động hoặc kế hoạch hành động để thu hút khách hàng đế cửa hàng để đạt được doanh số bán hàng.

Pro-active in providing activities or action plan to attract customers to counters for sales achievement.

·         Quản lý mối quan hệ với nhân viên quản lý cửa hàng để tạo thuận lợi cho việc thực hiện trôi chảy các quy trình làm việc được yêu cầu.

Manage the relationship with department stores operations personnel to facilitate smooth implementation of required work processes.

·         Đề xuất các cơ hội mở rộng cửa hàng.

Propose counters expansion opportunities.

·         Hoàn thành báo cáo hàng tuần//hàng tháng về doanh số theo quầy, theo nhân viên bán hàng, theo KPIs (APT, UPT) / chương trình ra mắt sản phẩm.

Complete the weekly/ monthly report on sales by counter, by BA, by KPIs (APT, UPT)/ key launches or animated products.

·         Thực hiện khảo sát về hoạt động tiếp thị của đối thủ cạnh tranh để cải thiện hoạt động của Công ty.

Do survey on competitors’ marketing activities to improve ours.

 

QUẢN LÝ VẬN HÀNH

OPERATIONAL MANAGEMENT:

 

·         Quản lý việc phân bổ hàng hóa: xử lý đơn hàng theo tuần của sản phẩm bán & hàng bán kèm cho tất cả các cửa hàng.

Manage stock allocation: process bi-weekly order of selling products & POSM for all counters.

·         Quản lý việc điều phối hàng hóa trong các cửa hàng (nếu có).

Manage stock transfer among counters (if any).

·         Đảm bảo có đầy đủ hàng hóa tại tất cả các cửa hàng theo mỗi hướng dẫn để hỗ trợ cho bán hàng.

Ensure stock level at all counters as per guideline to support for sales achievement.

·         Theo dõi và kiểm soát hàng test & hàng tặng tại mỗi cửa hàng. Cung cấp báo cáo sử dụng hàng tháng.

Track and control tester & GWP using at each counter. Provide monthly report of using.

·         Chịu trách nhiệm về việc quản lý hàng hóa tại cửa hàng để cung cấp số dư hàng tồn kho chính xác vào cuối tháng / cuối năm theo báo cáo hàng tồn kho của Kế toán.

Be responsible for stocks management at counters to deliver correct stock balances at month / year end as per inventory report from Accounting.

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

TRAINING MANAGEMENT

Job Requirements

  • ·         Yêu cầu có 5 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.
  • 5 years of working experience in the relevant position.
  • ·         Có kinh nghiệm trong lĩnh vực điều hành bán lẻ trong ngành mỹ phẩm/nước hoa sẽ là một lợi thế.
  • Prior experience in retail operation in cosmetics/ fragrance would be a plus.
  • ·         Kỹ năng quản lý tốt; Tự chủ và độc lập.
  • Good management skill; Self-starter and independent.
  • ·         Làm việc nhóm tốt với khả năng làm việc trong môi trường năng động, tốc độ nhanh.
  • Strong team player with the ability to work in a fast-paced, dynamic environment.
  • ·         Tận tâm làm việc với một thái độ làm việc tích cực

SUBMIT RESUME

Just fill out the short form below. Thank you!

Sign In

Choose one of the following sign in methods.