RM SME

RM SME

Work Location: Ha Noi

Job type: Full-Time

Posted: 01-12-2017

Salary: Competitive

Email: chidung.nguyen@40hrs.vn

Job Description

-Hỗ trợ CBQL lập kế hoạch kinh doanh hàng năm của khối SME, tổng hợp kế hoạch kinh doanh theo định kỳ và đột xuất, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh….
- Thực hiện tổng hợp báo cáo hoạt động kinh doanh mảng SME của chi nhánh; Cung cấp số liệu và theo dõi các chương trình triển khai phát triển khách hàng; Xây dựng Báo cáo tổng hợp ngành của khối SME; Báo cáo số liệu liên quan đến các dự án nguồn vốn quốc tế…
- Xây dựng các chính sách/giải pháp nhằm thúc đẩy kinh doanh, khai thác các nguồn vốn tài trợ cho KH SME.
- Quản lý kế hoạch kinh doanh của chi nhánh được phân công
-Triển khai hoạt động xúc tiến kinh doanh tại Chi nhánh được phân công quản lý qua các hoạt động: Tạo đầu mối khách hàng; Xây dựng chính sách, giải pháp thúc đẩy kinh doanh; Khai thác các nguồn vốn tài trợ cho KH SME; Hỗ trợ phê duyệt tín dụng; Khai thác quan hệ với các Hiệp hội doanh nghiệp tại Khu vực.
-Quản lý lực lượng bán hàng SME của khu vực quản lý

Job Requirements

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Ngân hàng, tài chính
- Tiếng Anh bằng C
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng qui mô lớn, ưu tiên kinh nghiệm tại khối khách hàng doanh nghiệp tại Hội sở tại các Ngân hàng
Lưu ý: Chỉ tuyển Nam

SUBMIT RESUME

Just fill out the short form below. Thank you!

Sign In

Choose one of the following sign in methods.